صفحه‌ی دوره‌ی درسی «ریاضیاتِ ۲ عمومی»


دانشکده‌ی علوم ریاضی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳ تا ۱۵، مجتمع کلاسی، کلاس ۸
مدرس: محسن خانی، اتاق ۲۱۰B، تلفن: ۳۶۷۴-۳۳۹۱
mohsen.khani@cc.iut.ac.ir
مشاوره و رفع اشکال، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷-۱۵

درباره‌ی درس

هدف این دوره‌ی درسی پرداختن به توابعِ چند متغیره است؛ یعنی توابعی که فضای مبدأ و مقصدشان می‌تواند بیش از یک بعد داشته باشد. با رسم برخی از این توابع در فضای سه‌بعدی آشنا خواهیم شد و مفاهیم حد و پیوستگی و مشتق آنها را مطالعه خواهیم کرد. پیش از این رسیدن به این هدف (و تا پایان میانترم) نیاز است فضای سه‌بعدی، بردارها و خطها و صفحه‌ها را در این فضا معرفی کنیم.
مرجع اصلی درس، کتاب زیر خواهد بود:
با این حال مدرس جزوه‌ی خود را تایپ شده و به صورت جلسه‌به‌جلسه در همین صفحه قرار خواهد داد. از کتاب زیر نیز به عنوان منابع مکمل استفاده خواهد شد.

بارم‌بندی

حضور مستمر در کلاس و تمرینهای تحویلی هفتگی، ۴ نمره
امتحان میانترم، ۵ نمره
امتحان پایانترم ۹ نمره
پروژه‌های درسی، تا ۲ نمره‌ی ارفاقی.

تاریخ امتحانها

تاریخهای زیر هنوز قطعی نشده‌اند و پس از مشورت با دانشجویان قطعی خواهند شد.
امتحان میانترم ۱۷ آبان، ساعت ۱۳
امتحان پایانترم، ۱۱ دی ساعت ۱۳.
دو کوئیز نیز خواهیم داشت که تاریخ آنها را دانشگاه تعیین خواهد کرد.

ضوابط و الزامات


جزوه

از دانشجویان گرامی صمیمانه خواهشمندم که با گوشزد کردن نارسائیهای ادبی و نگارشی، ما را در بهبود بخشیدن بدین جزوه یاری کنند.