صفحه‌ی درس ریاضی عمومیِ ۱


دانشکده‌ی علوم ریاضی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

مدرسان با چندین شورا در تابستان ۹۶ سرفصلهای زیر را برای این دوره‌ از درس ریاضی عمومیِ ۱ انتخاب کرده‌اند. این انتخاب با در نظر گرفتن نیازهای دانشگاه و تخمین نقاط قوت و ضعف احتمالی دانشجویان بر اساس مفاد کتابهای دبیرستانی صورت گرفته است. در این پیوند شناسه‌ی درس را مشاهده بفرمائید. مراجع درس، علاوه بر جزوه‌ی هر یک از اساتید کتابهای زیر هستند: علاوه بر مراجع اصلی فوق، دانشجوی علاقه‌مند می‌تواند با مطالعه‌ی ضمنی مراجع زیر، به درک بهتری از درس برسد:

Calculus, Sequences and Series, Integration, Derivation, Newton, Leibniz, Taylor series, Fundamental theorems of Calculus, Mean value theorem, Exponential function, Logarithm, Hyperbolic functions, Complex numbers.